0709-44 44 18 info@pilou.se

Ledarskap- och organisationsutveckling

Professionella tjänster för utveckling och positiv förändring.

Humanistisk och handlingsinriktad pedagogik med öppet, nyfiket och utforskande förhållningssätt

medveten närvaro
 – dialog, personligt växande och att göra skillnad

Gestaltteori - förhållningssätt

Ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt har sin grund i det som sker, här och nu. Allt som vi förnimmer i sinnen, tankar, känslor, och i kroppen har betydelse.

Ordet gestalt betyder meningsfull helhet. Vi är meningssökande människor och strävar efter att skapa mening och förståelse för det som sker.

Varje person har sin bild, sin sanning den utgör varje persons verklighet utifrån den egna erfarenheten. Ju mer vi kan höja vår medvetenhet om vad som sker i stunden, dela våra bilder (sanningar) med varandra och ge uttryck för våra behov, desto större möjlighet har vi att samskapa om gemensamma mål, göra fler medvetna val och handlingar och agera ansvarsfullt för att nå bästa resultat för det vi behöver hantera.

Kraft i dynamiken

Vi strävar att bidra till att öka vår och deltagarnas medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Hur den dynamik som uppstår i relationer bidrar till det som händer i stunden. Vi arbetar med det som är, här och nu. Våra verktyg och metoder är dialogbaserade, bygger på reflektion, feedback och interventioner av olika former. Både system- och fältteori är centrala samt forskning om fenomenologin. Vill du veta mer så slå oss en signal, så berättar vi mer!

Rusta organisationen för ständig förändring

genom ökad kunskap och medvetenhet om vad det innebär att vara i förändring

Att leda i förändring

är något annat än att leda förändring. Det innebär att känna till vilka mekanismer som frigörs när människor är i relation till sig själva, till andra och till förändring

Stimulera och inspirera ert team

som kan ta till sig nya tankar och idéer och verkställa dessa. Vi har verktyg och stödjer er i processen

Skapa kvalitetstid för verksamheten

dialogiska verktyg för samtal och möten, som ger högre kvalitet i den dagliga verksamheten

Vad vi gör

Tjänster

Vi erbjuder professionella tjänster för utveckling och positiv förändring. Vår verksamhet vilar på gestaltteoretisk grund, en pedagogik som är humanistisk och handlingsinriktad som förutsätter ett förhållningssätt som är öppet, nyfiket och utforskande utifrån det som sker här och nu.

Chefshandledning & Coachning

I en värld som snurrar allt snabbare och snabbare behöver du som chef och ledare hitta andrum, som att ställa dig på en sten i forsen och se vad det är som pågår runtomkring dig. Vi erbjuder handledning där får du en möjlighet att stanna upp och reflektera över det du gör i vardagen, där du får tag i det som är meningsfullt för dig här och nu och det som du vill utveckla i ditt ledarskap framåt. Handledningen bidrar till att du blir stärkt i ditt chefs- och ledarskap.

Organisationskuitur

En grupp eller organisation består av människor med individuella värderingar som påverkar och påverkas av sin omgivning. Det är människorna i organisationen som är bärare av den kultur som råder. Genom att synliggöra och sätta ord på värderingar och kulturen i en grupp, ett företag, eller en organisation frigörs potential till förändring. Vi använder bland annat det framgångsrika verktyget CTT (Culture, Transformation, Tools) för att lyfta fram och samtala kring kulturen på arbetsplatsen.

Ledningsgruppsutveckling

En framgångsrik ledningsgrupp vet vilket syfte och uppdrag den har, den tar vara på deltagarnas olikheter och kompetenser och ser till organisationens helhet.
En ledningsgrupp med högt förtroende hos medarbetarna bygger tillit och lägger en grund för ett högre ansvarstagande i organisationen så att önskade resultat kan uppnås.

Processstöd i förändring

I en ombytlig värld behöver du som chef och ledare utveckla förmågan att leda i förändring. Att leda i förändring är något annat än att leda förändring. Det innebär att känna till vilka mekanismer som frigörs när människor är i relation till sig själva, till andra och till förändring. Vi ger stöd och verktyg i din egen och din grupps/organisations förändringsresa.

Teamutveckling

Varje människa är en del i det som sker, vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Grunden i vårt arbete är övertygelsen av att kunskap och medvetenhet om oss själva, vår relation till andra och vår omgivning ger oss verktyg att påverka, ta ansvar och skapa resultat. En grupp av människor som fungerar, som känner trygghet och samhörighet, som vet sitt uppdrag kan uträtta det omöjliga. Vi stödjer er att utveckla er grupp, att stärka relationerna och skapa tydlighet om mål och resultat.

Skolutveckling

En framgångsrik förskola/skola i förändring ställer höga krav på pedagoger och skolledning. Vi utbildar, handleder och erbjuder stöd i olika skolutvecklings- och förändringsprocesser som utveckling av ett kollegialt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, entreprenöriellt förhållningssätt, arbetslagsutveckling, kulturförändring m fl.

Det är enkelt att anlita Pilou

Process

Processen har en enkel struktur där alla vet vad som skall ske och vad som förväntas

Tillsammans jobbar vi med uppdragsgivaren vars process består av: 
– nära samarbete
– kontinuerlig kontakt
– ömsesidighet
– öppen och förtroendefull dialog

Framgången i ett utvecklingsarbete ligger i förmågan att ta fram de enskilda insatserna och behoven och sätta ihop dessa till en hållbar helhet. När resultatet av utvecklingsarbetet är uppnått skall efterlevas användas långt efter våra stödinsatser. Därefter blir chefernas och medarbetarnas inre motivation, ägarskap och erfarenheter de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå uppställda målsättningar.

Kulturanalys

I Pilou har vi verktyg, kompetens och erfarenhet att synliggöra din grupps-, hela arbetsplatsens- och eller organisationens kultur. Vi har många exempel på lyckade kulturförändringar.  Se dokumentet i sin helhet: Kulturanalys

Inspirationsföreläsning – workshops

Vi föreläser och håller workshops inom samtliga tjänster som chef- och ledarskap, team-grupputveckling, förändring, kulturutveckling, processledning, kommunikation, feedback och skolutveckling. Vi skräddarsyr efter era behov.

Nyfiken på vad våra kunder och deltagare säger?

Läs och se våra kundcases genom att klicka här

Våra utbildningar

Vi har utbildat över 2 000 deltagare inom privata företag och offentliga organisationer. Ta dig vidare till våra utbildingar genom att klicka här

Undrar du över något?

Det är enkelt att komma i kontakt med oss och alla frågor är välkomna. Klicka här

Dags för en förändring i rätt riktning?

Kontakta oss – din framtid kommer att tacka dig!

14 + 2 =

Dina personuppgifter
Vid kontakt med Pilou AB lovar vi att hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Du har även rätt att begära ut den information vi har sparad om dig samt att få den raderad. Kontakta gärna oss om du har några frågor.

Läs mer om GDPR här >>>